Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate
privind protecția datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul website-ului Legal24.Ro

​​Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal și de confidențialitate asupra acestora, așa cum sunt furnizate prin intermediul prezentului website, https://legal24.ro, aparținând avocatului Adrian Nicolaie, titular al ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” din cadrul Baroului București, de către utilizatorii/ vizitatorii acestuia, respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”GDPR”) și prevederile legislației naționale în domeniu, respectiv Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANSPDCP.

Prezenta Politică are ca obiect confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților și/ sau potențialilor clienți ai ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, înscris în tabloul Baroului București și având sediul profesional pe str. Sabinelor, nr.7, et.1, București, România, dar și datele angajaților sau partenerilor de afaceri și colaboratorilor clienților ori eventualilor clienți, precum și ale tuturor persoanelor indicate de aceștia în scopul executării unui contract de asistență juridică încheiat cu cabinetul nostru de avocat.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal vizează modalitatea prin care ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, precizat în continuare și sub forma ”cabinetul nostru de avocat”, ”cabinetul nostru”, ”cabinetul”, ”noi”, în calitate de operator de date cu caracter personal, păstrează confidențialitate asupra acestora și prelucrează aceste date, respectiv vă aducem la cunoștință următoarele: 

 • scopurile pentru care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiurile de prelucrare ale acestor date;
 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm; 
 • durata procesului de prelucrare și de stocare a acestor date; 
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate;
 • persoanele sau instituțiile publice și autoritățile ori organele statale de control către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

​​Cap. I. Vizitatorii/ Utilizatorii care contactează ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” prin intermediul site-ului Legal24.Ro

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor/ utilizatorilor website-ului https://legal24.ro care contactează cabinetul nostru de avocat în mod electronic, prin modalitățile indicate la secțiunea ”Contact” a prezentului website, în următoarele condiții: 

1. Scopurile pentru care colectăm, utilizăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal:
-Pentru a vă contacta;
-Pentru a analiza solicitările și comentariile transmise de dumneavoastră; 
-Pentru a vă răspunde întrebărilor pe care ni le-ați adresat electronic.

2. Temeiurile de prelucrare ale acestor date:
Consimțământul dumneavoastră prealabil, liber, seriosși dat în cunoștință de cauză, în baza art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
-Date de identificare: Nume și prenume; Adresă de e-mail; Număr de telefon. 
-Informații comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră în mod electronic, prin modalitățile arătate la secțiunea ”Contact” a prezentului website, cum ar fi informații privind orice probleme juridice, litigii în care sunteți parte (pârât, reclamant, intervenient, avocat al părților, consultant, expert etc.), îmărejurare în care putem colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind sănătatea, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni, date privind apartenența la un sindicat etc.
-Informații rezultate din modul în care interacționați cu noi, respectiv corespondența electronică purtată;
-Date rezultate din vizitarea website-ului și platformelor online deținute de ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” pe rețele de socializare sau în general pe world-wide-web, colectate prin intermediul tehnologiilor aplicabile, precum adresa de IP sau altele asemenea.

4. Durata procesului de prelucrare și de păstrare a acestor date:
-Datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le furnizați în mod voluntar în baza constimțâmântului ca temei de prelucrare, vor fi stocate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.
-Ulterior îndeplinirii scopului prelucrării datelor menționat la Cap. I.1 din prezenta Politică, în situația în care datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră nu vor fi prelucrate în baza unui alt temei juridic, de exemplu încheierea și executarea unui contract de asistență juridică, conform art. 6 alin.(1) lit.b) din GDPR, acordul pentru abonarea la newslettere și comunicări de tip marketing, atunci perioada de timp a stocării datelor dumneavoastră comunicate în mod electronic, prin modalitățile arătate la secțiunea ”Contact” a prezentului website, este de cel puțin 1 (un) an.

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate, conform legislației naționale aplicabile și prevederilor GDPR
-În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita toate drepturile recunoscute de GDPR și descrise la punctul III.5 din prezenta, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul în în mun. București, b-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, e-mail: plangere@dataprotection.ro, website: www.dataprotection.ro, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către cabinetul nostru de avocat.

6. Prelucararea și transmiterea ori transferul datelor cu caracter personal

În îndeplinirea scopului prelucrării datelor menționat la Cap. I.1 din prezenta, putem transmite datele cu caracter personal prelucrate către:

 • Avocați colaboratori sau în conlucrare și/ ori salarizați, personal administrativ al ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, implicați în prelucrarea mesajului dumneavoastră transmis în mod electronic, prin modalitățile arătate la secțiunea ”Contact” a prezentului website, în cazul în care transmiterea este necesară pentru a vă contacta și pentru a răspunde solicitării dumneavoastră;
 • Instituții și autorități publice ori organe de control sau alte persoane cărora,în calitate de operator, conform GDPR, suntem obligați legal să le dezvăluim datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” nu transmite datele dumneavoastră către terțe persoane pentru a le folosi în scopuri de marketing, exceptând situația în care ne-ați dat consimțământul expres și prealabil în acest sens. 
 • Terțe persoane care își desfășoară activitatea în domeniul IT (ca de exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea prezentului website, pentru servicii cloud, baze de date, gestionare internă a cabinetului de avocat). În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea datelor și informațiilor dumneavoastră. 

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării și/ sau în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (”SEE”), transferul fiind recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor, conform prevederilor art. 45 din GDPR.

7. Securitatea datelor prelucrate

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, în calitate de operator în sensul GDPR, a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea păstrării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne adoptate la nivelul cabinetului nostru cu privire la păstrarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal.

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” utilizează serviciile software oferite de furnizori naționali în materie, pentru păstrarea informațiilor reprezentând date cu caracter personal în format electronic sau păstrează respectivele date în format tipărit dacă este cazul. În acest sens, răspunderea operatorului ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” în raport de terțe persoane juridice sau fizice cărora le transmite datele cu caracter personal prelucrate operează conform prevederilor contractuale și legale incidente.

8. Date de contact pentru eventuale reclamații ori sesizări

În ipoteza în care doriți informații suplimentare sau aveți întrebări ori eventuale reclamații și sesizări privind prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal prin website-ul https://legal24.ro/, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@legal24.ro sau prin oricare modalitate indicată la secțiunea ”Contact” a prezentului website.

​​Cap. II. Abonații la newsletter și la comunicările de tip marketing

Prin intermediului website-ului https://legal24.ro/, vizitatorii/ utilizatorii se pot abona la serviciul de ”newsletter” al cabinetului nostru de avocat. Formularul de abonare, afișat pe prezentul website, prevede ce date personale ne sunt transmise, precum și o bifă reprezentând solicitarea expresă de a primi newsletter. 

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” informează clienții și partenerii de afaceri în mod periodic prin intermediul unui ”newsletter” despre materialele publicistice întocmite în scop informativ privind dreptul românesc sau cel al Uniunii Europene, afișate pe website-ul https://legal24.ro/, sau materiale de tip marketing privind activitatea cabinetului de avocat sau alte comunicări referitoare la modificări ale Politicii de Confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, ale Politicii de Utilizare a website-ului ori chiar informații privind modificările aduse conținutului prezentului site de internet sau abordarea de comunicare cu clienții și publicul a ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”. 

Newsletter-ele emise de noi pot fi primite de către o persoana vizată numai dacă:
-aceasta are o adresă de e-mail validă și
-se subscrie la acest serviciu oferit de cabinetul nostru de avocat.
La subscriere, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail specificată de persoana vizată în formularul aferent, cu informarea privind gestiunea datelor cu caracter personal de către cabinetul nostru, conform prevederilor GDPR.

Datele personale colectate în urma înregistrării pentru serviciul de newsletter vor fi folosite doar pentru trimiterea newsletter-elor noastre. 

1. Scopurile pentru care colectăm, utilizăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal: comunicarea cu dumneavoastră, prin miloacele convenite împreună, în temeiul contractului încheiat, pentru a vă informa cu privire la derularea cazului/ speței pentru care ne-ați angajat, iar în baza consimțământului dumneavoastră prealabil, liber dat și în cunoștință de cauză, prin aceleași mijloace convenite vă vom aduce la cunoștință diverse informații din domeniul juridic, articole publicistice afișate pe prezentul website, prin comunicări de tip newsletter sau de tip marketing sau alte date referitoare la modificări ale Politicii de Confidențialitate sau ale Politicii de Utilizare a canalelor online aparținând cabinetului nostru de avocat sau cu privire la modificările aduse prezentului website ori datelor de contact ale cabinetului.

2.  Temeiurile de prelucrare ale acestor date: consimțământul dumneavoastră, acordat în mod expres și prealabil, liber dat și în cunoștință de cauză, în temeiul art. 6 alin.(1) lit. a) din GDPR, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în perioada premergătoare încheierii unui contract de asistență juridică cu ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” și ulterior încetării raporturilor contractuale, dar și pe perioada contractuală pentru comunicările de marketing direct și de informare în sistem newsletter; respectiv temeiul prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR pentru perioada derulării contractului de asistență juridică, atât timp cât acesta este în vigoare sau, după caz, ulterior, pentru comunicările necesare cu privire la parcursul dosarului/ cazului/ speței pentru care ne-ați angajat.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate: date de identificare și de contact, precum nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon; date rezultate din vizitarea website-ului/ platformelor online/ paginilor create în rețelele de socializare aparținând ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, colectate prin intermediul tehnologiilor web actuale, precum este adresa de IP, conform Politicii de Utilizare publicată pe prezentul website, https://legal24.ro.

4. Durata procesului de prelucrare și de păstrare a acestor date:

-Datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră prin abonarea la newsletter/ comunicări de tip marketing vor fi păstrate pe o durată de 3 ani, perioadă de timp evaluată ca fiind necesară și suficientă pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.

-Ulterior expirării perioadei inițiale de 3 ani, cabinetul nostru de avocat vă va solicita un nou acord (consimțămânat) pentru îndeplinire scopului prelucrării datelor menționat la Cap. II.1 din prezenta, în situația în care datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră nu vor fi prelucrate în baza unui alt temei, de exemplu încheierea și executarea unui contract de asistență juridică, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR.

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, conform legislației naționale aplicabile și prevederilor GDPR:

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita toate drepturile recunoscute de GDPR și descrise la Cap. III.5 din prezenta, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a prelucării datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, România, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”.

6. Transmiterea/ transferul datelor cu caracter personal
În îndeplinirea scopului prelucrării datelor menționat la Cap. I.1 din prezenta, cabinetul nostru poate transmite datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul prezentului website către:

 • Avocați colaboratori și/ sau salarizați, avocați aflați în conlucrare cu noi, personalul administrativ al cabinetului, implicat în transmiterea comunicărilor de tip newsletter, în cazul în care transmiterea este necesară pentru a vă contacta și pentru a vă furniza aceste informări cu privire la care v-ați exprimat consimțământul;
 • Autorități și instituții publice, organe de control sau alte persoane cărora suntem obligați legal să le dezvăluim datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • Cabinetul nostru de avocat nu transmite sau transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe persoane pentru a le folosi în scopuri de marketing direct, exceptând situația în care ne-ați dat consimțământul expres și prealabil în acest sens. 
 • Terțe persoane care își desfășoară activitatea în domeniul IT (spre exemplu, unui furnizor de soluții software și hardware pentru găzduirea prezentului website, pentru servicii de tip cloud sau baze de date și gestionare internă a ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”. În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor și datelor dumneavoastră. 
 • În calitate de operator de date cu caracter personal, ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării, a Uniunii Europene sau în afara Spațiului Economic European (”SEE”), transferul fiind recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor, conform prevederilor art. 45 din GDPR.

  7. Securitatea datelor

Cabinetul nostru de avocat a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea păstrării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum ni le furnizați prin modalitățile arătate la secțiunea ”Contact” a pezentului website, în conformitate cu procedurile interne adoptate la nivelul ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” cu privire la prelucrarea, păstrarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal.

Cabinetul nostru de avocat utilizează servicii harware și software oferite de furnizori naționali care la rândul lor au implementat măsuri tehnice și organizatorice sigure din punct de vedere tehnic, permanent actualizate, în vederea păstrării confidențialității și securității datelor cu caracter personal, a căror stocare electronică este adecvată în sensul GDPR, în timp ce răspunderea operatorului ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” în raport de terțele persoane ce au calitatea de furnizori de servicii și cărora le transmite/ transferă datele cu caracter personal prelucrate operează conform prevederilor contractuale și legale incidente.

8. Modalități prin care ne puteți sesiza/ contacta

În ipoteza în care doriți informații suplimentare sau aveți întrebări, sesizări ori reclamații referitoare la prezenta Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului https://legal24.ro/, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@legal24.ro sau prin oricare din modalitățile indicate la secțiunea ”Contact” a prezentului website.

​​III. Prelucrarea datelor în interes profesional

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” păstrează și prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care interacționează din punct de vedere profesional, precum: potențiali clienți, clienți, terțe persoane ale căror date sunt comunicate de clienți în legătură cu situația juridică supusă atenției cabinetului, avocați colaboratori și aflați în relație de conlucrare profesională, angajați, experți colaboratori, parteneri sau furnizori de servicii conexe.

1. Scopurile pentru care colectăm, utilizăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
-Oferirea de servicii juridice, inclusiv consiliere de specialitate, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată, altor autorități ori instituții publice competente sau în fața terților – persoane fizice sau juridice;
-Gestionarea relației contractuale cu clienții noștri, inclusiv pentru pregătirea materialelor juridice necesare furnizării serviciilor contractate constând în consultanță, asistență și reprezentare juridică, precum și pentru  procesarea plăților, contabilitate, facturare fiscală și încasare a onorariilor avocațiale;
-Respectarea obligațiilor noastre legale: obligații în baza legislației privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanțării terorismului (Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative), obligații de raportare către autoritățile fiscale, obligații impuse avocaților de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte, obligații ale avocaților de păstrare a unor evidențe specifice privind activitatea lor, precum Registrul în format fizic sau electronic al actelor întocmite de avocat ori Registrul contractelor de asistență juridică sau al contractelor de colaborare/ conlucrare;
-Gestionarea securității și accesului în sediul profesional al ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, gestionarea utilizării sistemelor IT și de comunicare, website-ul și celelalte sisteme similare (orice pagină de internet, platformele de management a datelor, pagini pe rețelele de socializare și altele asemenea);
-În scopul exercitării și/ sau apărării drepturilor și intereselor noastre sau respectării hotărârilor judecătorești executorii;
-Alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației incidente;
-În scopul recrutării profesionale;
-În scopul comunicării prin modalitățile indicate la secțiunea ”Contact” a prezentului website, așa cum dumneavoastră alegeți, pentru a vă aduce la cunoștință cu privire la materiale informative privind dreptul românesc sau cel al Uniunii Europene și materialele publicistice afișate pe prezentul website ori alte informații cu privire la serviciile cabinetului nostru de avocat, pe baza consimțământului dumneavoastră, acordat în mod prealabil.

2. Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform GDPR:
-Încheierea și executarea unui contract, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR: contract de asistență juridică, contract de colaborare sau conlucrare profesională, contract individual de muncă etc.
-Îndeplinirea unei obligații legale, potrivit art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR: obligații specifice ale avocaților prevăzute în Statutul profesiei de avocat sau în legi speciale;
-Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, potrivit art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR: exercitarea activității profesionale în scopul sprijinirii înfăptuirii justiției, ocazie cu care prelucrăm datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane ce au legătură cu dosarele și cauzele în care este angajat ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”;
-Consimțământul persoanei vizate, atunci când acest acord este necesar conform legislației aplicabile, ca de exemplu: în scop de promovare, transmiterea unor noutăți juridice, informații de tip newslettere prin intremediul unui e-mail, în baza consimțământului acordat în mod expres și prealabil, liber dat și în cunoștință de cauză. Persoana vizată are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment;
-Protejarea intereselor vitale ale unei persoane fizice sau a intereselor legitime ale ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
-Date de identificare și de contact, cum ar fi numele ori denumirea dumneavoastră, cod numeric personal, cod de identificare fiscală, seria și numărul cărții de identitate, profesia practicată ori funcția deținută, data și locul nașterii, adresa de domiciliu și/ sau de reședință, inclusiv adresa poștală convențională, în cazul în care ați comunicat aceste date, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail, numărul contului bancar;
-Informații comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi informații privind orice subiect juridic, litigii în care sunteți implicat în orice calitate (pârât, reclamant, intervenient, avocat al părților, consultant, expert ș.a.m.d.), împrejurări în care putem colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind starea de sănătate, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice, date privind condamnări penale și infracțiuni comise, date privind apartenența la un sindicat etc.
-Informații rezultate din modul în care interacționați cu noi, prin corespondență convențională sau electronică;
-Date rezultate din vizitarea prezentului website ori a paginilor deținute de avocatul titular al cabinetului ori de către cabinetul de avocat pe rețele de socializare, colectate prin intermediul tehnologiilor aferente, cum ar fi adresa de IP ori altele asemenea, conform Politicii de Utilizare publicată pe website-ul https://legal24.ro.
-Informații privind experiența profesională, studii efectuate și alte informații conținute în CV-ul dumneavoastră, așa cum ni l-ați furnizat prin modalitățile de comunicare indicate la secțiunea ”Contact” a prezentului website.

4. Durata procesului de prelucrare și de păstrare a acestor date:

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a contractului civil sau a contractului special de asistență juridică, precum și după încetarea contractului aferent, în conformitate cu obligațiile legale prevăzute în Statutul și legislația profesiei de avocat și cu procedurile interne ale ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, dar nu mai mult decât un termen rezonabil pentru asigurarea scopului legal ori interesului legitim al cabinetului nostru. 

În situația în care datele nu sunt colectate în baza unei relații contractuale, aceste date vor fi păstrate pe durata stabilită conform acordului dumneavoastră sau permisă de legislația incidentă, precum și atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor.

În cazul solicitării dumneavoastră exprese, în conformitate cu GDPR și legislația națională, precum și la expirarea perioadei contractuale și a celei strict necesare ulterior expirării contractului, cabinetul nostru de avocat, în calitate de operator, va proceda la ștergerea datelor cu caracter personal din sistemele și evidențele interne și/ sau vom lua măsuri tehnice de anonimizare, astfel încât să nu mai fiți o persoanp identificabilă în baza noastră de date.

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate, conform legislației naționale aplicabile și prevederilor GDPR

 • dreptul de acces – dumneavoastră aveți posibilitatea de a obține, la cerere expres formulată, o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, dar și informațiile aferente prelucrării datelor, precum scopul, durata prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost transmise sau le vor fi transmise. Totodată, beneficiați de dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de cabinetul nostru de avocat.
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul a obține îndreptarea/ corectarea de către noi a datelor cu caracter personal prelucrate și care sunt incorecte sau inexacte, precum și de completare a datelor păstrate de cabinet;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dumneavoastră aveți dreptul de a obține, la cerere, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, precum și în cazul retragerii consimțământului dumneavoastră, cu respectarea obligațiilor legale și contractuale ale ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”; 
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, ca de exemplu: în situația în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor; în cazul în care dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR, pentru intervalul de timp rezonabil în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • dreptul la opoziție – acesta vă permite să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege; 
 • dreptul la portabilitatea datelor – acesta vă permite să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit de un calculator sau să transmiteți aceste date prin intermediul nostru unui alt operator de date, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR sau se întemeiază pe un contract în sensul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • dreptul dumneavoastră, ca persoană vizată, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care v-ar produce prejudicii de orice natură;
 • dreptul de a formula sesizare sau plângere la autoritatea de supraveghere a prelucării datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, România, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”.

  6. Transferul datelor cu caracter personal
  În exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale și extracontractuale ale ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, putem transmite datele cu caracter personal prelucrate către:
 • Avocați colaboratori sau aflați în conlucrare profesională cu noi, personal salarizat, specialiști din domeniul juridic, inclusiv arbitri, mediatori, notari publici, executori judecătorești, consultanți sau experți implicați în cauza/ speța dumneavoastră, în cazul în care transmiterea datelor este necesară îndeplinirii obiectului cauzei dumneavoastră;
 • Instanțe de judecată, organe de urmărire penală, alte autorități sau instituții publice, dacă este necesar în vederea exercitării sau apărării drepturilor dumneavoastră în justiție (interes legitim) sau pentru soluționarea pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră juridice;
 • Colaboratori străini (din alte state) în vederea consultanței juridice străine pentru îndeplinirea cu diligența unui bun profesionist a mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea ori organizația din care faceți parte;
 • Autorități și instituții publice, organe de control sau alte persoane cărora suntem obligați din punct de vedere legal să le dezvăluim datele cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 • ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” nu transmite datele dumneavoastră către terțe persoane pentru a le folosi în scopuri de marketing direct, exceptând situația în care ne-ați acordat consimțământul expres și prealabil în acest sens;
 • Terțe persoane care își desfășoară activitatea în domeniul IT (ca de exemplu, unui furnizor de soluții software și hardware pentru găzduirea prezentului website, pentru servicii cloud, baze de date, gestionare internă a cabinetului de avocat) sau care oferă servicii de livrare electronică a informărilor de tip newsletter pentru noi. În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea datelor și informațiilor dumneavoastră.

”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării și / sau în afara Uniuii Europene și a Spațiului Economic European (”SEE”), transferul fiind recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor, conform prevederilor art. 45 din GDPR.

7. Securitatea datelor colectate

Cabinetul nostru de avocat a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea păstrării confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile interne adoptate la nivelul ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” cu privire la păstrarea, transmiterea și accesarea datelor cu caracter personal.

Cabinetul nostru de avocat păstrează informațiile clienților sau potențialilor clienți ori a oricăror persoane vizate, în sensul GDPR și conform temeiurilor din acest act normativ, reprezentând date cu caracter personal fie în format fizic, fie în format digital, motiv pentruc care utilizează servicii software oferite de furnizori naționali care la rândul lor au implementat măsuri tehnice și organizatorice sigure din punct de vedere tehnic, permanent actualizate.

Răspunderea operatorului ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT” în raport de terțele persoane ce au calitatea de furnizori de servicii și cărora le transmite/ transferă datele cu caracter personal prelucrate operează conform prevederilor contractuale și legale incidente.

8. Datele noastre de contact

În ipoteza în care doriți informații suplimentare sau aveți întrebări, sesizări ori reclamații referitoare la prezenta Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului https://legal24.ro, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@legal24.ro sau prin oricare din modalitățile indicate la secțiunea ”Contact” a prezentului website.

Această Politică de Confidențialitate asupra datelor cu caracter personal și de prelucrare a acestora, în sensul GDPR, poate fi actualizată de ”ADRIAN NICOLAIE – CABINET DE AVOCAT”, orice modificare devenind aplicabilă de la data publicării noii versiuni pe website-ul https://legal24.ro sau din momentul dovedit ca fiind cel în care v-a fost comunicată în orice alt mod, după caz.

[ Ultima actualizare online, la 29.09.2023 ]